Gạch ống 4 lổ

(0 Đánh giá)

Được bán bởi:
Vật Liệu Xây Dựng 3 Vinh

Giá bán:
6,000 VND /cục

Số lượng:
(1 Còn hàng)

Tổng giá:
Chia sẻ: